การตรวจวินิจฉัย “โรคใบขาวอ้อย” ด้วยเทคนิคซีพีอาร์

Share